Det här är villkor som gäller då du bokar en konferens- eller gruppvistelse. Du som beställer kan var juridisk eller fysisk person.  Du som beställer är oavsett vilket betalningsskyldig för arrangemanget. Vi som arrangerar och står för faciliteterna är Skifood i Sälen.

Betalning

1) 75 % av hela bokningens värde skall betalas i förskott och vara oss tillhanda senast 71 dagar före ankomst. Betalning sker via faktura.
2) Övrigt konferensarrangemang betalas mot efterskottsfaktura. Beställaren skall betala full likvid senast 10 dagar från fakturadatum. Om betalningsfristen överskrids har vi rätt att debitera dröjsmålsränta med gällande diskonto + 8 % från förfallodagen. Beställaren är ansvarig för samtliga enligt beställningen uppkomna kostnader. Om deltagarna i konferensen ska betala något var för sig bör beställaren informera deltagarna om detta. Uteblir deltagare från beställd måltid eller aktivitet medför detta ej rätt till nedsättning av priset.

Avbeställning/ändring (för grupper under 100 personer)

Eventuell avbeställning och ändringar skall ske skriftligen för att gälla. Vid avbeställningar:

  • 100-71 dagar före ankomst utgår en fastställd avgift på 25 % av kostnaden för boendet. Dock minimum 300 kronor per person exkl. moms.
  • 70-60 dagar före ankomst utgår en fastställd avgift på 50 % av kostnaden för boendet. Dock minimum 300 kronor per person exkl. moms.
  • mellan 59-0 dagar före ankomst debiteras 100 % av hela bokningens värde. Dock kan vissa måltider och aktiviteter (ej boende och specialarrangemang) avbeställas med upp till 10 % av deltagarantalet intill 30 dagar före ankomst.

Uppgifter som vi måste få av beställaren

Senast 61 dagar före konferensens början skall beställaren lämna oss uppgifter om deltagare. För konferens med logi ska namnlista över deltagare med rumsfördelning lämnas till oss. Samtidigt ska beställaren lämna ett konferensprogram och uppgifter om nödvändig konferensutrustning. Detta bör även innefatta önskade tider för kaffe- och måltidsraster.

Prisändringar

Om kostnader för leverans enligt beställaren ökar till följd av höjda skatter, moms, devalvering, myndighets beslut eller därmed jämförbara omständigheter så är vi berättigat att ta ut pristillägg som motsvarar kostnadsökningen. Vi kommer dock ska omgående informera beställaren om pristillägget.

Force majeure

Strejk, lockout, eldsvåda, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför vår kontroll, berättigar oss att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.

Värdefull egendom/vållande av skada

1) Om beställaren under vistelsen önskar medföra egendom av högt värde och förvara denna i våra förvaringsutrymmen, bagagerum eller värdeskåp, bör beställaren upplysa oss om detta. Vid stöld eller dylikt så är vi endast ersättningsskyldigt för fulla värdet av egendomen det fall att vi genom skriftlig bekräftelse, har åtagit oss att ansvara för egendomen.
2) Beställaren är ansvarig för skada som denne själv eller konferensdeltagarna genom försummelse vållar.